Despre parteneri

Universitatea de Vest din Timișoara

                                                  www.uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara a fost înființată în baza Decretului-Lege Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944, a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 999 din 27 septembrie 1962 şi a Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994 şi funcționează cu respectarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a dispoziţiilor legale privind acreditarea. UVT este instituţie de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, parte a sistemului naţional de învăţământ superior din România.

UVT este instituţie de interes public, are caracter nonprofit şi este apolitică. UVT este organizată şi funcţionează în condiţiile interdicţiei oricăror ingerinţe ideologice, activităţi de natură politică şi prozelitism religios.

UVT îşi asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, generând şi transferând cunoaştere către societate prin:

a) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al literelor, al artelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;

b) formare iniţială şi continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de competenţe ale mediului socio-economic. UVT îşi asumă misiunea

proprie de catalizator al dezvoltării societăţii româneşti prin crearea unui mediu inovativ şi participativ de cercetare ştiinţifică, de învăţare şi de creaţie culturalartistică, transferând spre comunitate competenţe şi cunoştinţe prin serviciile de educaţie, cercetare şi de consultanţă pe care le oferă partenerilor din mediul economic şi socio- cultural. UVT îşi asumă rolul de actor activ în cadrul societăţii, un actor care reacţionează prompt la prefacerile sociale, economice, politice și culturale, însușindu-și un rol angajant, prin care acționează nemijlocit asupra dezvoltării regionale, pe baza unor repere strategice limpede asumate. Totodată, UVT afirma rolul său activ în comunitate, prin dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă și reprezentanții săi semnificativ și prin implicarea în comunitate, prin acțiuni care potențează responsabilitatea socială. UVT și-a asumat și adăugarea dimensiunii de prestator de servicii de înaltă calitate destinate mediului economic şi administraţiei publice. Până în prezent UVT a implementat peste 200 de proiecte cu finanțare nerambursabilă, fiind o instituție cu o bogată experiență în gestionarea fondurilor nerambursabile.

UVT prin intermediul implementării prezentului proiect își confirmă implicarea activă în societate și dezvoltarea economică, demonstrează capacitatea de gestionare a fondurilor nerambursabile și își reconfirmă statutul de instituție de învățământ superior.

Structural Consulting Group (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG)

Structural Consulting Group (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG) –

www.structural-consulting.ro, www.fonduri-structurale.ro

Structural Consulting Group este o echipă de oameni dedicați performanței, pentru care munca onestă reprezintă rețeta succesului demnă de urmat. Din 2007, Structural Consulting Group oferă un pachet de servicii complet privind implementarea fondurilor structurale în România. În acest sens, Structural Consulting Group activează în trei direcții:

a) Informaţie în sprijinul ideii tale!
www.fonduri-structurale.ro-proiectul „vedetă” Structural Consulting Group, este liderul surselor online de informare despre fonduri structurale.

Comunitatea www.fonduri-structurale.ro:

  • 110.000 membri cu cont activ, peste 20.000 de prieteni pe facebook (www.facebook.com/fonduristructurale);
  • Beneficiari de fonduri structurale şi potenţiali beneficiari: reprezentanţi autorităţi locale, universităţi, IMM-uri, firme consultanţă, sectorul bancar;
  • Peste 42.000 de abonați la newsletter;

Evenimente – peste 45 de evenimente organizate la nivel naţional în domeniul finanţărilor europene (organizator sau partener). Peste 5.000 de participanţi (beneficiari, experţi din instituţiile care gestionează fondurile europene, consultanţi, mediul bancar etc.). Structural Consulting Group sunt organizatorii Campaniei „Succesul e…MOLIPSITOR!” în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul căreia au fost organizate Gala Fondurilor Structurale – ediția I (2014) și Gala Fondurilor Structurale – ediția a II-a (2017)!
Detalii aici: http://www.fonduri-structurale.ro/gala/gala-2017

b) Consultanţă în sprijinul ideii tale!
Structural Consulting Group a scris și implementat proiecte în domeniile resurselor umane, dezvoltării mediului de afaceri, cercetării, IT&C şi dezvoltării capacităţii administrative. Structural Consulting Group a implementat în calitate de beneficiar/partener 14 proiecte finanțate din Fondul Social European prin POSDRU. În prezent, implementează 4 proiecte în calitate de beneficiar/partener în cadrul liniei de finanțare România Start-Up Plus.

c) Training în sprijinul ideii tale!
Structural Consulting Group este unul dintre furnizorii de referință la nivel național în domeniul managementului de proiect, accesării de fonduri europene, achizițiilor publice, dezvoltării abilităților antreprenoriale, managementului resurselor umane, relațiilor publice și comunicării şi formării de formatori, instruind și certificând la cele mai înalte standarde peste 3.500 de reprezentanţi ai mediului public şi privat din România, dar şi din alte state.

În cadrul proiectului „Atelierul de antreprenori”, Structural Consulting Group își valorifică experiența atât din perspectiva acordării de consultanță pentru dezvoltarea de afaceri, cât și din perspectiva furnizării de cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. Cursurile organizate de Structural Consulting Group sunt calibrate nevoilor identificate în urma unei analize extensive asupra mediul antreprenorial din Regiunea Vest. Structural Consulting Group este simbolul comercial al Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG.
ADRESA
Structural Consulting Group, Str. Col. Constantin Blaremberg, nr. 4-6, int. 2A, sector 1, București
E-MAIL
antreprenoriat@fonduri-structurale.ro
TELEFON
0725072533 (Raluca Prelucă)